Hart voor Emmeloord | Voortgang open planproces
10785
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-10785,mkd-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,mkd-child-theme-ver-1.0.3,mkd-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Voortgang open planproces

hart-voor-emmeloord

Project- en klankbordgroepoverleg

Beknopt verslag van de project- en klankbordgroep bijeenkomst van 16 februari 2016

Op verzoek van de leden van de project- en klankbordgroep is een gecombineerde bijeenkomst georganiseerd. Omdat de scenario’s nu richting besluitvorming lopen, is onderling afgesproken dat de raadsleden niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Tijdens deze bijeenkomst is terug gekeken op de openbare bijeenkomst van 13 januari 2016. Tevens zijn de reacties op de verbeterde scenario’s besproken, zoals opgehaald aan de acht tafels op 13 januari 2016. Op basis hiervan worden de scenario’s nog iets verbeterd en kan de peiling ervan in gang worden gezet. Geconstateerd is dat er, in vergelijking met eerdere openbare bijeenkomsten, iets minder aanwezigen waren, maar dat er wederom zowel bekende als nieuwe belangstellenden waren en dat de gesprekken aan tafel goed verliepen. Verschillende aanwezigen gaven aan het geschetste overzicht van het totale procesverloop op prijs gesteld te hebben en konden zich goed herkennen in de conclusies en verbeteringen in de scenario’s.

Om recht te doen aan de reacties op de verbeterde scenario’s, stellen de project- en klankbordgroepleden nog enkele verbeteringen voor:

 1. Uit de kaarten worden de wolken gehaald. Dat werkt verwarrend en voegt niets toe aan de essentie van de scenario’s.
 2. Om recht te doen aan het dna van de Noordoostpolder wordt het groen en de fontein op de Deel iets anders ingedeeld. Het blijft nog steeds om een schets gaan, maar door de oriëntatie van het groen iets te veranderen, wordt al voorgesorteerd op de kenmerken van het dna.
 3. Voor de scenario’s ‘lang centrum’ en ‘compact centrum’ wordt de tijdelijke winkel op de kop van de Lange Nering West/Beursstraat eruit gehaald. Het gaat hier om een tijdelijke bestemming, velen gaven aan dat hiermee de loop en de doorkijk naar de Lange Nering verbeterd wordt. Bij de twee scenario’s kan ook een alternatieve bestemming op de Deel worden aangeboden, hetgeen bij het scenario ‘bestaand centrum’ niet het geval is.
 4. Bij de scenario’s moet een legenda toegevoegd worden.
 5. Aan de scenario’s worden ‘kanslocatie’ toegevoegd. Dit zijn locaties die op de korte of langere termijn mogelijkerwijs en/of naar alle waarschijnlijkheid een andere bestemming zullen krijgen en zo een bijdrage kunnen leveren aan een gezellig, gevarieerd en eigen centrum. Omdat op dit moment de toekomstige bestemming nog niet duidelijk is en/of tijdens de openbare bijeenkomsten hier geen duidelijkheid over gegeven is, maar aanwezigen wel attendeerden op deze toekomstige wijzigingen, wordt op de scenario’s geschetst dat dit een kans is en bij verkregen duidelijkheid betrokken moet worden bij de totale centrumontwikkeling. Zeker wanneer besluitvorming heeft plaats gevonden en duidelijkheid is verkregen over welk scenario nadere uitwerking verdient, kan hierover mogelijkerwijs meer richting gegeven worden.
 6. Om de scenario’s overzichtelijk te houden, zal nog goed gekeken worden naar het kleurgebruik van alle functies.

Tot slot is stilgestaan bij de peiling. Gekozen wordt voor verschillende vormen van peilen: via een antwoordkaart in De Noordoostpolder, via de webstie en via aanwezigheid van een delegatie van de project- en klankbordgroep op de markt op het Ketttingplein op 27 februari 2016. De peiling start op woensdag 24 februari, dus nog voor de vakantie, en loopt door tot 6 maart 2016. De uitkomsten van de peiling worden meegenomen in de eindrapportage richting college en raad.

In samenspraak met de griffie zijn verschillende data voor besluitvorming bepaald. Op 8 en mogelijk 15 maart vindt bespreking in het college van B&W plaats. Op 23 maart vindt een themabijeenkomst plaats, waarbij de raadsleden de mogelijkheid krijgen nader geïnformeerd te worden. Op 4 april vindt een rondetafelgesprek plaats en op 18 april is besluitvorming in de raad voorzien. Verschillende project- en klankbordgroepleden geven aan ook bij deze momenten aanwezig te zijn, zodat wij vragen kunnen beantwoorden en/of nadere achtergrondinformatie kunnen geven als raadsleden hier prijs op stellen.

Drie verbeterde scenario’s

Vierde openbare bijeenkomst 03 februari 2016

Tijdens deze openbare bijeenkomst in ’t Voorhuys is, in aanwezigheid van meer dan honderd belangstellenden, stil gestaan bij het totaal doorlopen open planproces. In een presentatie is terug gegaan naar het raadsbesluit en de wijze waarop het open planproces met een project-, klankbord- en stuurgroep, communicatie en openbare bijeenkomsten georganiseerd is. Dat wat vernomen is tijdens de eerste openbare bijeenkomst op 10 oktober, de drie middelbare schoolbezoeken op 26, 27 en 30 oktober en de 17 presentaties tijdens de tweede openbare bijeenkomst op 16 november is door de projectgroep verwerkt in drie aanzetten voor scenario’s. Deze drie aanzetten alsmede algemeen geldende uitgangspunten en sferen in het centrum voor welk scenario dan ook, zijn tijdens de derde openbare bijeenkomst op 3 december 2015 gepresenteerd. Aan de hand van negen tafelgesprekken met aanwezigen is door de projectgroep geconcludeerd dat de algemeen geldende uitgangspunten gedeeld worden, dat voor de sfeer in het centrum meer aangesloten moet worden bij het DNA van Noordoospolder en dat de drie aanzetten voor scenario’s aanleiding geven voor verbetering.

Tijdens de vierde openbare bijeenkomst zijn drie verbeterde scenario’s gepresenteerd. De aanwezigen hebben in 8 groepen aangegeven welk scenario hun voorkeur had en hoe dat scenario nog beter gemaakt kon worden.

Hieronder krijgt u een overzicht van scenario’s en de kernpunten uit elk scenario. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en de presentatie vindt u onder downloads.

Plaats je muis over een afbeelding om te pauzeren.
Klik op een afbeelding om hem vergroot te tonen.

1. Bestaand centrum:

 • Behouden wat er is in centrum – lopend van de Poldertoren tot en met het Smedingplein – en enkele licht-gerichte verbeteringen
 • Deel: open houden en wat extra groen
 • Park Koningin Julianastraat/Deel: verbinding verbeteren met de Deel
 • Lange Nering: eigen(tijdse) sfeer en enkele ontmoetingsplekken
 • Kettingplein: markt
 • Locatie Mercatus-flats: tijdelijk groen en semi-permanent wonen met op termijn ruimte voor wonen, extra winkels en/of cultuur
 • Toevoegen wonen op kop Smedingplein

2. Lang centrum:

 • Gevarieerd centrum van de Poldertoren tot en met het Smedingplein
 • De Deel, Kettingplein en Smedingplein: ontmoetingsplekken en bronpunten
 • De Deel: beperkte bebouwing voor horeca en wonen met zichtlijn naar Poldertoren + verblijfsgebied voor ‘t Voorhuys
 • Park Koningin Julianastraat/Deel: verbinding verbeteren met de Deel
 • Markt: behouden op Kettingplein, maar kan ook voor ‘t Voorhuys
 • Lange Nering: levendige hoofdroute van centrum
 • Kettingplein: prettige verblijfsplek
 • Locatie Mercatus-flats: tijdelijk groen en semi-permanent wonen met op termijn ruimte voor wonen, extra winkels en/of cultuur
 • Smedingplein: supermarkt en wonen

3. Compact centrum:

 • Gevarieerd centrum van de Poldertoren tot en met het Kettingplein
 • De Deel: beschutte ontmoetingsplek met horeca + verblijfsgebied voor ‘t Voorhuys + ruimte voor uitbreiding cultuur
 • Park Koningin Julianastraat/Deel: verbinding verbeteren met de Deel
 • Markt: behouden op Kettingplein, maar kan ook voor ‘t Voorhuys
 • Winkelcircuit: A-a aan Lange Nering West + C-locaties aan Korte Achterzijde + B-locaties aan Lange Nering Oost op termijn verplaatsen naar compacte winkelcircuit
 • Kettingplein: nieuwe of verplaatste supermarkt
 • Locatie Mercatus-flats: tijdelijk groen en semi-permanent wonen met op termijn ruimte voor wonen
 • Smedingplein: toevoegen van wonen

Project- en klankbordgroepoverleg

Beknopt verslag van de project- en klankbordgroep bijeenkomst van 13 januari 2016

Bij de start van het open planproces zijn duidelijke procesafspraken gemaakt over de rol van zowel de project- als klankbordgroep. De projectgroep bereidt de communicatie en de openbare bijeenkomsten voor en verwerkt de scenario’s op basis van wat zij verneemt tijdens de openbare bijeenkomsten. De klankbordgroep biedt de projectgroep de gelegenheid om te klankborden aan de hand van wat de klankbordgroepleden vernemen uit de samenleving en de openbare bijeenkomsten. Nu het open planproces richting oplevering van scenario’s gaat, stelden zowel de leden van de project- als klankbordgroep er prijs op om op de 13e januari gezamenlijk terug te kijken op de derde openbare bijeenkomst van 16 december en de opzet van de vierde openbare bijeenkomst op 3 februari te bespreken. Zoals bij aanvang van het open planproces afgesproken, houdt men ook in deze gecombineerde bijeenkomst vast aan de rolverdeling: de projectgroep trekt inhoudelijke conclusies, de klankbordgroep wordt geraadpleegd over het proces.

De opkomst tijdens de derde openbare bijeenkomst was, evenals bij de vorige openbare bijeenkomsten, groot. Naast bewoners waren er deze bijeenkomst opvallend veel ondernemers aanwezig. De opzet van de derde openbare bijeenkomst bood voor de projectgroep de mogelijkheid om, op basis van de uitkomsten uit de eerste twee openbare bijeenkomsten, algemeen geldende uitgangspunten en aanzetten voor drie scenario’s voor te stellen. Vervolgens konden de aanwezigen aan tafels zowel persoonlijk als op elkaar reageren. Deze tafelgesprekken en de verschillende nagesprekken leverde veel reacties op. Hierbij is zowel aandacht besteed aan de voorgestelde uitgangspunten, mogelijke sferen in het centrum als de aanzetten voor scenario’s.

De projectgroep moet aan de hand van de derde openbare bijeenkomst tot aangescherpte scenario’s komen. Hiervoor wisselen de aanwezigen eerst met elkaar de meest gehoorde reacties uit. Dit zijn:

 • De algemeen geldende uitgangspunten waar in elk van de drie scenario’s rekening moet worden gehouden, kunnen rekenen op draagvlak. Dat houdt in: een gezellig, gevarieerd en eigen centrum, dat zowel refereert aan de historie van Noordoostpolder als eigentijds is, waarbij gratis parkeren behouden blijft, dat duurzaam is, voldoende perspectief biedt maar ook maatschappelijk, markttechnisch en financieel haalbaar wordt geacht en dat aandacht schept voor de korte en langere termijn.
 • Het geven van een naam aan elk van de scenario’s helpt, maar dat moeten dan wel namen zijn die duidelijker aansluiten bij de essentie van elk van de scenario’s.
 • De Poldertoren hoort bij het centrum en heeft dan ook een kansrijke bestemming nodig, maar vooralsnog is die nieuwe mogelijke bestemming niet opgehaald in het open planproces.
 • Wanneer het groen tussen de Koningin Julianastraat en de Deel behouden blijft, zal meer aandacht moeten uitgaan naar het beheer, het onderhoud en de verblijfskwaliteit.
 • Omdat op dit moment onduidelijk is hoe het winkelbestand zich in vrijwel elk centrum van Nederland – en dus ook van Emmeloord – ontwikkelt, zal voor de korte termijn in de scenario’s vooral ingezet moeten worden op behoud en doorontwikkeling van de bestaande winkels (waaronder ook ruimte voor startende ondernemers  aan de Korte Achterzijde) en de mogelijkheid geboden wordt om in het centrum mee te bewegen met ontwikkelingen op de winkelmarkt wanneer hierover meer duidelijkheid ontstaat. Neem dus geen onomkeerbare beslissingen voor winkels, maar zet op korte termijn niet in op substantieel extra winkels, gezien de huidige trends op de winkelmarkt.
 • Houdt de Deel vooral open en maak het aantrekkelijker.
 • Het centrum vraagt om meer ‘aanloop’ door meer (verblijfs)kwaliteit, extra woningen, evenementen, een aantrekkelijke openbare ruimte en/of supermarkt.
 • Wonen in het centrum, bijvoorbeeld voor senioren en meergeneraties, is gewenst.
 • Ruimte voor uitbreiding van culturele voorzieningen in het centrum moet in de scenario’s verwerkt worden.

 

Op basis van deze bevindingen uit de derde openbare bijeenkomst en meer specifieke reacties wisselt de projectgroep van gedachten over aanscherping van de drie scenario’s. Deze aangescherpte scenario’s zullen opnieuw moeten voldoen aan de algemeen geldende uitgangspunten, aan moeten sluiten op de reacties naar aanleiding van de eerste aanzetten en van elkaar zo verschillen dat recht wordt gedaan aan de vraag om met drie verschillende visies op het centrum van Emmeloord te komen. De projectgroep herformuleert de scenario’s en hanteert vooralsnog hiervoor nieuwe benamingen: ‘lang centrum’, ‘compact centrum’ en ‘opgeplust centrum’. In de aangescherpte scenario’s zal ook meer aansluiting gezocht moeten worden bij het DNA van Emmeloord en de polder. Twee projectgroepleden bereiden dit voor.

De projectgroep en klankbordgroep wisselen vervolgens van gedachten over de vierde openbare bijeenkomst op 3 februari en de eindpresentatie van de scenario’s alvorens het ter besluitvorming wordt voor gelegd aan het college en de raad. Afgesproken wordt dat tijdens de openbare bijeenkomst van 3 februari drie aangescherpte scenario’s worden gepresenteerd, waar alle aanwezigen hun voor- en nadelen op kunnen aangeven. Als werkvorm wordt voorgesteld om in verschillende (rustige) ruimtes elk van de drie aangescherpte scenario’s te bespreken, zodat iedere aanwezige zijn/haar voor- en nadelen per scenario kan geven. Daarna moet de projectgroep tot drie finale scenario’s komen, die op 6 maart 2016 ter peiling aan iedereen in de Noordoostpolder worden terug gelegd. Deze peiling zal op uiteenlopende manieren georganiseerd kunnen worden: fysiek door op een nader te bepalen locatie in het centrum op de drie scenario’s te kunnen reageren, digitaal door via de website te reageren en via het opsturen van een briefkaart die in een krant gepubliceerd is. De projectgroep wordt door de klankbordgroep opgeroepen om, wederom, veel communicatie te organiseren voor zowel de bijeenkomst van 3 februari als de peiling op 6 maart.

Na de peiling wordt een eindrapportage door de projectgroep opgeleverd, met verslag van het open planproces, de drie scenario’s en verantwoording van zowel het proces als de waardering van de drie scenario’s. Ingezet wordt op bespreking van het (concept-)eindrapport in het college van B&W op 8 en 15 maart, behandeling in RTG op 4 april en besluitvorming in de raad op 18 april 2016.

Naar scenario’s voor het centrum van Emmeloord

Derde openbare bijeenkomst 16 december2015

Op donderdag 16 december vond in ’t Voorhuys de derde openbare bijeenkomst in het kader van het open planproces Hart-voor-Emmeloord plaats. Tijdens deze derde openbare bijeenkomst werden de aanzetten voor drie scenario’s gepresenteerd. Daarna hebben alle aanwezigen gereageerd op deze aanzetten door met elkaar en een vertegenwoordiger van de projectgroep Hart-voor-Emmeloord in gesprek te gaan.

De eerste twee openbare bijeenkomsten van het open planproces stonden bewust in het teken van ‘luisteren’ en ‘vragen’. Dat heeft naast vele, uiteenlopende ideeën, wensen, ervaringen en concrete voorstellen ook een aantal opmerkingen opgeleverd die heel vaak terug kwamen tijdens bijeenkomsten. Deze vaak terugkerende opmerkingen zijn door de project- en klankbordgroep vertaald naar 7 uitgangspunten die voor elk van de scenario’s moeten gelden. Het gaat dan om een centrum dat gezellig moet zijn (1), gevarieerd moet blijven (2) en eigen is (3). Daarnaast worden als algemene uitgangspunten voor het centrum genoemd: het behouden van gratis parkeren (4), aandacht voor duurzaamheid (5), aandacht voor zowel de korte als langere termijn (6) en een goed evenwicht tussen een aantrekkelijk centrum en haalbare voorstellen (7).

Tijdens de bijeenkomst zijn letterlijk drie scenario’s opgebouwd op de grote maquette, drie scenario’s waarbij voor het verkrijgen van reacties ervoor gekozen is om zich te concentreren op de grootste verschillen voor het centrum. Na het plenaire deel van de avond zijn alle aanwezigen in groepen uiteen gegaan om in gesprek te gaan over de gepresenteerde uitgangspunten en de sfeer en uitstraling van het centrum aan de hand van een selectie referentiebeelden.
De presentatie, een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en de gebruikte  referentiebeelden kunt u vinden onder downloads.

Klankbordgroep

Beknopt verslag van de klankbordgroep bijeenkomst van 7 December 2015 

De Klankbordgroep kijkt met tevredenheid terug naar de tweede openbare bijeenkomst. Het waren afwisselende, creatieve en aansprekende ideeën voor specifieke locaties en soms ook het gehele centrum. De Klankbordgroep had graag van de ondernemers vernomen hoe zij zich gezamenlijk willen inzetten voor de aantrekkingskracht en marketing van het centrum. Het bundelen van krachten is in wisselwerking met ruimtelijke en functionele veranderingen in het centrum van belang, zo stelt de Klankbordgroep. Een excursie naar centra waar zowel veranderingen hebben plaats gevonden, de samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en gemeenten versterkt is als de sfeer en aantrekkingskracht van de openbare ruimte is verbeterd wordt door de Klankbordgroep ondersteund. Zo kan er naar min of meer soortgelijke centra gekeken worden en met ervaringsdeskundigen gesproken worden.

De Klankbordgroep kan zich goed vinden in de voorbereiding van de Projectgroep voor de derde openbare bijeenkomst op 16 december. De uitgangspunten die op basis van alle openbare bijeenkomsten geformuleerd zijn, spreken aan en worden op basis van de eerdere bijeenkomsten herkend. De drie scenario’s, waarin vooral de verschillen benadrukt worden, spreken eveneens aan. Door juist de verschillen op 16 december te bespreken, kunnen belangstellenden aangeven wat voor centrum zij willen, welke scenario’s aanspreken  en wat veranderd moet worden. In de scenario’s die nu voorbereid worden door de Projectgroep zijn door de Klankbordgroep nog enkele aanvullingen voorgesteld.

Tot slot kijkt de Klankbordgroep vooruit. De Klankbordgroep zou het op prijs stellen als op basis van de drie scenario’s de Projectgroep een voorkeursscenario bepaalt. Dit zou, bij voorkeur, moeten gebeuren op basis van een peiling in de samenleving. Bijvoorbeeld via de tentoonstelling en/of via antwoordkaarten op basis van een katern in de Noordoostpolder.

Projectgroepoverleg

Beknopt verslag van de projectgroep bijeenkomst van 24 november 2015

De Projectgroep constateert dat tijdens de eerste openbare bijeenkomst op 10 oktober veel ideeën, wensen en ervaringen zijn opgehaald, dat tijdens de drie bezoeken aan respectievelijk het Groenhorst College op 26 oktober, het ROC Friese Poort op 27 oktober en het Zuyderzee College op 29 oktober zo’n 300 12-plussers aan het woord gekomen zijn en dat tijdens de tweede openbare bijeenkomst van 16 november meer concrete en samenhangende ideeën gepresenteerd zijn. Tezamen levert dit volgens de Projectgroep veel informatie op om de brug te slaan naar drie verschillende en samenhangende scenario’s voor het centrum, zoals gevraagd door het gemeentebestuur.

Deze scenario’s moeten aansluiten bij wat bewoners, ondernemers en partijen hebben ingebracht tijdens het open plan proces en moeten onderscheidend zijn. Immers, zo kan er verder doorgesproken worden over wat voor centrum men wil.

De projectgroep heeft, voorafgaand aan het opbouwen van deze scenario’s, eerst tien uitgangspunten geformuleerd. Het betreffen uitgangspunten die gaan over de kwaliteit van het centrum, over een aantal functionele voorwaarden, over de haalbaarheid van de scenario’s, over de termijn van realisatie, over de begrenzing van het centrumgebied en over de ordening van wat er in het centrum zou moeten komen volgens alle betrokkenen bij het open plan proces.

Naar aanleiding van deze uitgangspunten zijn drie verschillende scenario’s te formuleren, die tijdens de derde openbare bijeenkomst terug gelegd moeten worden. De projectgroep stelt voor om dit opnieuw in de Beurszaal van ’t Voorhuys te doen op 16 december. Wat de projectgroep graag wil toetsen is of de uitgangspunten gedeeld worden en hoe men de aanzetten voor de drie scenario’s beoordeelt. Spreken deze aan? Zijn er aanvullingen nodig? Of moeten de scenario’s, op onderdelen, worden gewijzigd? Opnieuw kiest de projectgroep ervoor om dit vooral open en vragen voor te leggen, maar dit keer wel op basis van een door de projectgroep voorbereide presentatie van uitgangspunten en scenario’s.

Na de derde openbare bijeenkomst op 16 december, kan de projectgroep nog tot een aanvulling/wijziging van de scenario’s komen die opnieuw worden voorgelegd aan alle belangstellenden. Tevens bereidt de projectgroep een excursie voor naar binnenstedelijke centra, die vergelijkbaar zijn met de opgave waarvoor Emmeloord staat. Voordeel van zo’n excursie is om ervaringen elders te vernemen en ook te gaan kijken wat mogelijke vernieuwing van centra betekent.

Concrete ideeën en initiatieven voor het centrum van Emmeloord

Tweede openbare bijeenkomst 16 november 2015

In de beurszaal van ’t Voorhuys hebben op maandag 16 november 17 bewoners en vertegenwoordigers van partijen in vijf minuten hun meer concrete en samenhangende ideeën voor het centrum gepresenteerd. De opkomst tijdens deze tweede openbare bijeenkomst was wederom hoog. De presentaties waren afwisselend, beeldend, informatief en gingen over uiteenlopende locaties en functies in het centrum. Naast een aantal presentaties van potentieel investerende partijen, presenteerden verschillende bewoners en een vertegenwoordiger van de markt hun voorstellen voor het centrum. Na afloop van de presentaties, kon het gesprek over de voorstellen voortgezet worden bij billboards.
Alle presentaties zijn gebundeld terug te vinden onder downloads.

Klankbordgroepoverleg

Beknopt verslag van de klankbordgroep bijeenkomst van 27 oktober 2015

De Klankbordgroep wordt gevraagd naar hun reacties op de eerste openbare bijeenkomst. Tevens wordt de Klankbordgroep de eerste inventarisatie van wensen, verwachtingen en ervaringen naar aanleiding van de openbare bijeenkomst van 10 oktober voorgelegd. Concreet is gevraagd of zij zich herkennen in de meest voorkomende woorden, meest voorkomende combinaties, de meest genoemde plekken in het centrum, voorwaarden waaraan de scenario’s moeten voldoen, mogelijke tegenstellingen en het belang om zowel voor de langere als korte termijn met voorstellen voor het centrum te komen. De Klankbordgroep herkent zich goed in deze analyse en vraagt deze te delen tijdens de tweede openbare bijeenkomst van 16 november. Tevens kan de Klankbordgroep zich vinden in het programma van deze tweede openbare bijeenkomst: het presenteren van meer concrete en samenhangende ideeën door bewoners en partijen uit de Noordoostpolder. De Klankbordgroep vult hierop aan dat na de presentaties ook ruimte moet zijn om hierover door te spreken.

Klankbordgroepoverleg

Beknopt verslag van de klankbordgroep bijeenkomst van 27 oktober 2015

De Klankbordgroep wordt gevraagd naar hun reacties op de eerste openbare bijeenkomst. Tevens wordt de Klankbordgroep de eerste inventarisatie van wensen, verwachtingen en ervaringen naar aanleiding van de openbare bijeenkomst van 10 oktober voorgelegd. Concreet is gevraagd of zij zich herkennen in de meest voorkomende woorden, meest voorkomende combinaties, de meest genoemde plekken in het centrum, voorwaarden waaraan de scenario’s moeten voldoen, mogelijke tegenstellingen en het belang om zowel voor de langere als korte termijn met voorstellen voor het centrum te komen. De Klankbordgroep herkent zich goed in deze analyse en vraagt deze te delen tijdens de tweede openbare bijeenkomst van 16 november. Tevens kan de Klankbordgroep zich vinden in het programma van deze tweede openbare bijeenkomst: het presenteren van meer concrete en samenhangende ideeën door bewoners en partijen uit de Noordoostpolder. De Klankbordgroep vult hierop aan dat na de presentaties ook ruimte moet zijn om hierover door te spreken.

Projectgroepoverleg

Beknopt verslag van de projectgroep bijeenkomst van 20 oktober 2015

De Projectgroepleden hebben de eerste openbare bijeenkomst van 10 oktober geëvalueerd. Geconstateerd wordt dat er een grote opkomst was en dat meer dan 300 bezoekers gedeeld hebben wat zijn goed vinden aan het centrum, wat er beter kan en wat er beter moet. Van de verschillende werkvormen bleken de grote maquette, het laten tekenen van wensen en ideeën en de ‘cool wall’ het beste te werken in de gesprekken. De ‘babbelbox’, oftewel een plek waar men op camera kon vertellen wat men van het centrum vindt, werkte niet goed.

De Projectgroepleden constateerden dat er te weinig 12-plussers op de 10e oktober langs gekomen zijn. Daarom proberen de Projectgroepleden met de maquette eind oktober langs zo’n drie middelbare scholen te gaan.

Van alles wat gehoord is op de 10e en van de vlaggetjes uit de grote maquette die op specifieke plekken in het centrum geprikt zijn, hebben de Projectgroepleden zorgvuldig in beeld gebracht wat gezegd is. Tevens constateren de Projectgroepleden dat op de 10e zowel bewoners als partijen uit de Noordoostpolder met meer concrete ideeën en voorstellen voor het centrum gekomen is. Deze meer concrete en samenhangende ideeën moet zo snel mogelijk in het open plan proces gebracht worden, zodat iedereen dezelfde informatie heeft. Voorgesteld wordt dat ook al deze indieners van meer concrete en samenhangende ideeën uit te nodigen voor een tweede openbare bijeenkomst en hen een presentatie te laten geven.

Meer dan hart voor Emmeloord

Openbare bijeenkomst 10 oktober 2015

Ruim 300 bewoners en ondernemers zijn zaterdag 10 oktober aanwezig geweest bij de eerste openbare bijeenkomst over de toekomst van het centrum. In de vier meter lange maquette van het centrum zijn heel veel vlaggetjes geplant met ideeën over wat vooral goed moet blijven en over wat beter kan. Daarnaast hebben velen aangegeven wat zij echt belangrijk vinden en wat zij missen in het centrum. Sommigen zijn zelfs met plannen voor het hele centrum of delen van het centrum gekomen.  Wie de komende tijd langs de Lange Nering 39-41 loopt, kan in de etalage terug zien hoeveel ideeën er aangeboden zijn. Hiervoor meer dan dank!

De leden van de Project- en Klankbordgroep gaan al deze ideeën zo snel mogelijk inventariseren en ook weer, via deze website, met iedereen delen. Uit de ideeën komt een aantal terugkerende thema’s, ofwel thema’s die veel bewoners en ondernemers aangaan. Deze thema’s zullen in de volgende openbare bijeenkomsten centraal staan. Om vervolgens tot meer samenhangende plannen voor het centrum te komen, die uiteraard ook weer tijdens de openbare bijeenkomsten besproken worden.

Het kost ons enkele dagen de tijd om alle opmerkingen en ideeën van de eerste bijeenkomst te verwerken. Via deze website zullen wij u de komende tijd op de hoogte houden.

De interactieve ideeën kaart werkt op tablets alleen in landscape mode (mobiel helaas niet beschikbaar).

Klankbordgroepoverleg

Beknopt verslag van de klankbordgroep bijeenkomst van 29 september 2015

Tijdens de eerste, buitengewoon efficiënte bijeenkomst van de klankbordgroep werd duidelijk dat de leden van de klankbordgroep de rol van ambassadeur die zij tijdens de kick-off voor zich zagen met verve vervullen. De klankbordgroep wordt op straat aangesproken door inwoners en ondernemers uit Noordoostpolder, met opmerkingen, meningen en zelfs complete plannen. Alle mensen in Noordoostpolder met een goede ideeën voor het centrum van Emmeloord zijn van harte uitgenodigd om die met de project- en klankbordgroep te delen tijdens de eerste openbare inloopbijeenkomst van het open planproces op 10 oktober. Ook de leden van de klankbordgroep zijn die dag aanwezig om in gesprek te gaan met inwoners en belangstellenden.

De afgelopen jaren is het veel over De Deel gegaan. Het Open Plan Proces houdt zich bezig met het centrum van Emmeloord, het gebied dat loopt van Onder de Toren tot aan het Smedingplein, veel meer dan De Deel alleen dus. Aan de hand van een grote maquette zal dat tijdens de eerste bijeenkomst duidelijk worden gemaakt.

De klankbordgroep onderstreept het belang van een informele en laagdrempelige sfeer. Iedereen is welkom om tijdens de eerste openbare bijeenkomst binnen te lopen in het voormalig pand Meeuwsen in de Lange Nering tussen 13.00 en 18.00 uur. Bezoekers kunnen aan de hand van enkele eenvoudige werkvormen laten weten hoe zij aankijken tegen het centrum van Emmeloord, wat ze belangrijk vinden? Wat ze missen? Mooi of lelijk vinden? Én hoe ze het centrum over 10 jaar voor zich zouden willen zien. Loop gezellig even binnen!

Tot slot benadrukte de klankbordgroep de ambitie van de projectgroep om de activiteiten in het kader van het Open Plan Proces zo snel mogelijk zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door de locaties te markeren waarvan tijdens de 10e wordt aangegeven dat het daar moet gebeuren.

Projectgroepoverleg

Beknopt verslag van de bijeenkomst op woensdag 22 september 2015

Tijdens het projectgroepoverleg op 22 september zijn de werkvormen voor de eerste openbare bijeenkomst verder besproken en is afgesproken dat de projectgroepleden tijdens de eerste bijeenkomst een actieve rol neemt. Zij willen vooral in gesprek gaan met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden en daarvoor zullen zij ook bij de verschillende werkvormen en vragen aanwezig zijn.

De eerste openbare bijeenkomst zal plaats vinden op zaterdagmiddag 10 oktober van 13.00 tot 18.00 uur, midden in het centrum. Op initiatief van een van de projectgroepleden is de eigenaar van een leegstand winkelpand bereid gevonden om de openbare bijeenkomst te laten plaats vinden op de Lange Nering 39-41, de voormalige drogisterij Van Meeuwsen. Door open te blijven tot 18.00 uur kunnen ook de ondernemers, na sluiting van hun winkels, nog langs komen. De opzet van de eerste bijeenkomst zal vooral gericht zijn op het stellen van open vragen:

 1. Wat vindt u belangrijk?
 2. Wat mist u?
 3. Wat is een mooi, fijne, aantrekkelijke plek?
 4. Wat is een lelijke, onaantrekkelijke plek?
 5. Stelt u eens voor. U wandelt over 10 jaar door het centrum. Wat wilt u dan graag zien?

 

De eerste vier vragen gaan vooral over het ‘hier en nu’. De vijfde vraag is bedoeld om vooruit te denken of zelfs wat te dromen. Naast deze vijf vragen is er ook gelegenheid om met ideeën en plannen te komen. Voor de kinderen zal eveneens een mogelijk zijn om hun ervaringen en wensen te delen. Bij elk van de vragen hoort een bijzondere werkvorm, zodat bewoners, ondernemers en andere belangstellenden direct van elkaar kunnen zien wat er gezegd is. Tevens zal dit zorgen voor een plezierige en afwisselende omgeving, waar het prettig is om met elkaar te delen wat goed is aan het centrum en wat beter moet.

De werkvormen voor de eerste openbare bijeenkomst zijn door de Projectgroep verder besproken. Tevens is afgesproken dat de Projectgroepleden tijdens de eerste bijeenkomst een actieve is: zij willen vooral in gesprek gaan met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden en daarvoor zullen zij ook bij de verschillende werkvormen en vragen aanwezig zijn.

Tot slot is de Projectgroep ook gestart met het nadenken over vervolgbijeenkomst na 10 oktober. De Projectgroep wil langs twee middelbare scholen langsgaan om de ervaringen en wensen van 12-plussers op te halen. De Projectgroep denkt eraan om de vervolgbijeenkomsten thematisch in te steken, bijvoorbeeld over detailhandel, wonen en ontmoeten. 10 oktober is echter pas duidelijk wat bewoners, ondernemers en andere belangstellenden belangrijk vinden en waar ze precies de voorkeur aan geven.

Foto: voorbereidingen voor de eerste openbare bijeenkomst van het Open Plan Proces

Projectgroepoverleg

Beknopt verslag van de projectgroep bijeenkomst van 15 september 2015

Dinsdag 15 september kwam de projectgroep voor het eerst zonder de klankbordgroep bijeen, voor wat een bijzonder vruchtbare bijeenkomst zou blijken. Hoog op de agenda stond de communicatie. Er is gesproken over de wijze waarop we iedereen die belanghebbend is in het centrum of die zich daarbij betrokken voelt gaan bereiken, de wijze waarop we dat gaan doen en waar de projectgroep voor staat: vooruit kijken en komen, optimistisch en realistisch, met goede en gedragen voorstellen investeringen oproepen, grote ontwikkelingen concreet maken, serieus en zorgvuldig, zo snel mogelijk zichtbaar en beleefbaar. Zo ziet de projectgroep haar stijl van werken.

Besloten is dat de eerste openbare bijeenkomst plaats zal vinden op zaterdag 10 oktober. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur is iedereen die zich betrokken voelt bij het centrum van Emmeloord van harte welkom in de voormalige Drogisterij Meeuwsen aan de Lange Nering 39-41. De projectgroep heeft er voor gekozen om tijdens de eerste openbare bijeenkomst te starten met een open vraag naar wat bewoners en ondernemers nu belangrijk vinden in het centrum, wat er gemist wordt en wat men van specifieke plekken van het centrum vindt.

Door open vragen te stellen, wil de projectgroep horen waar de komende tijd de grootste opgaven en kansen liggen in het centrum. In de afgelopen jaren zijn hierover al veel ideeën aangedragen. Die worden meegenomen tijdens de openbare bijeenkomst. Maar zijn deze nog steeds belangrijk? Gaat het erom dat het centrum gevarieerd blijft, gezelliger wordt en de eigenheid moet versterken? En hoe kunnen nu stappen voorwaarts gezet worden? Dat zijn de vragen die centraal staan op 10 oktober.

Kickoff voltallige project- en klankbordgroep

Beknopt verslag van de bijeenkomst op woensdag 9 september 2015

 

Tijdens de kickoff bijeenkomst op woensdag 9 september kwamen voor het eerst alle leden van de project- en klankbordgroep bijeen, om kennis te maken en om gezamenlijk de aftrap te verzorgen van het Open Plan Proces. Opvallend was de gemeenschappelijke motivatie om deel te nemen aan het plan proces, waarbij vrijwel alle deelnemers aangaven dit keer niet aan de zijlijn te willen staan, maar actief deel te willen nemen en dat Emmeloord een gezelliger en levendiger centrum verdient.

Door de project- en klankbordgroep is stilgestaan bij het belang van communicatie. Het recente verleden wordt door veel inwoners van Noordoostpolder als negatief ervaren. De project- en klankbordgroep zijn echter van mening dat het stadscentrum van Emmeloord vraagt om een kritische, maar vooral ook positieve en toekomstgerichte houding. De toekomst vraagt om een nieuw elan en het recente verleden moet blijven daar waar het hoort: het verleden. Dat is een belangrijke keuze, een keuze die vraagt om een heldere en transparante manier van communiceren, waarbij keer op keer duidelijk wordt vastgelegd welke keuzes gemaakt worden en om welke reden. Op deze pagina kunt u de komende maanden volgen wat er in de project- en klankbordgroep besproken wordt, welke belangrijke keuzes er worden gemaakt en hoe het Open Plan Proces vordert.

De volgende bijeenkomst van de projectgroep, op 15 september, zal wederom in het teken staan van heldere communicatie, maar ook van de uitgangspunten voor een geslaagd Open Plan Proces en de voorbereidingen voor de eerste openbare bijeenkomst. Houd het in de gaten op www.hart-voor-emmeloord.nl.

Openingsbijeenkomst Project- en Klankbordgroep

Beknopt verslag van de bijeenkomst op woensdag 26 augustus 2015

 

De openingsbijeenkomst van het Open Plan Proces op 26 augustus 2015 stond in het teken van kennismaking tussen de reeds bekende leden van de project- en klankbordgroep. De voorgedragen vertegenwoordigers van het 10-dorpenoverleg, de BAN, de winkeliersvereniging en de Jongeren19, maakten kennis met hun aanstaande collega’s van de gemeente en met de door loting bepaalde raadsleden van de klankbordgroep.

Met elkaar werd in eerste aanzet het proces en de planning doorgesproken. Voorgesteld werd om het Open Plan Proces niet alleen te laten bestaan uit zeven openbare bijeenkomsten waarvoor heel Noordoostpolder wordt uitgenodigd, maar ook uit een bijeenkomst waarin actief in gesprek gegaan wordt met scholieren en een bijeenkomst waarbij inspirerende centra in andere gemeenten worden bezocht.

Belangrijkste agendapunt van de avond was als vanzelfsprekend het completeren van zowel de projectgroep als de klankbordgroep. Beide groepen gingen uiteen en hebben uit de 39 aanmeldingen uit de samenleving, drie aanvullende projectgroep- en vijf aanvullende klankbordgroepleden geselecteerd. De keuze was unaniem, waarbij onder andere gelet is op aanvullende kennis en netwerken. Tevens is bij de keuze gezocht naar een representatieve afspiegeling van mannen en vrouwen en van jong en oud, en naar een positief kritische houding ten aanzien van de toekomst.

Op woensdag 9 september trapt de complete project- en klankbordgroep gezamenlijk af tijdens een kickoff-bijeenkomst.